ชุมชนซอยร่วมมิตร

Share Button

ชุมชนซอยร่วมมิตร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญรัถ 8 ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยร่วมมิตร มีประชากรชายจำนวน 311 คน และประชากรหญิงจำนวน 357 คน รวมเป็น 668 คน

ชุมชนซอยร่วมมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 216 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 155 หลัง ชุมชนซอยร่วมมิตร มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยร่วมมิตร

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญรัถ 8

ถนน: เจริญรัถ

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 311 คน

ประชากรหญิง: 357 คน

ประชากรรวม: 668 คน

จำนวนครัวเรือน: 216 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 155 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button