ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 3

Share Button

ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 3 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร่วมจิตต์ 3 ถนน พิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 3 มีประชากรชายจำนวน 350 คน และประชากรหญิงจำนวน 276 คน รวมเป็น 626 คน

ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยร่วมจิตต์ 3

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร่วมจิตต์ 3

ถนน: พิชัย

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 350 คน

ประชากรหญิง: 276 คน

ประชากรรวม: 626 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button