ชุมชนซอยร่มเย็น

Share Button

ชุมชนซอยร่มเย็น ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร่มเย็น ถนน  แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยร่มเย็น มีประชากรชายจำนวน 278 คน และประชากรหญิงจำนวน 282 คน รวมเป็น 560 คน

ชุมชนซอยร่มเย็น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนซอยร่มเย็น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยร่มเย็น

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร่มเย็น

ถนน: 

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 278 คน

ประชากรหญิง: 282 คน

ประชากรรวม: 560 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button