ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ

Share Button

ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 14 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ มีประชากรชายจำนวน 317 คน และประชากรหญิงจำนวน 353 คน รวมเป็น 670 คน

ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 235 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 14

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 317 คน

ประชากรหญิง: 353 คน

ประชากรรวม: 670 คน

จำนวนครัวเรือน: 235 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button