ชุมชนซอยราชพัสดุ

Share

ชุมชนซอยราชพัสดุ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ราชพัสดุ ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยราชพัสดุ มีประชากรชายจำนวน 513 คน และประชากรหญิงจำนวน 479 คน รวมเป็น 992 คน

ชุมชนซอยราชพัสดุ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนซอยราชพัสดุ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยราชพัสดุ

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ราชพัสดุ

ถนน: สามเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 513 คน

ประชากรหญิง: 479 คน

ประชากรรวม: 992 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share