ชุมชนซอยรอดอนันต์ 7

Share Button

ชุมชนซอยรอดอนันต์ 7 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามอินทรา 74 ถนน  แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยรอดอนันต์ 7 มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 468 คน รวมเป็น 780 คน

ชุมชนซอยรอดอนันต์ 7 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนซอยรอดอนันต์ 7 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยรอดอนันต์ 7

เขต: คันนายาว

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามอินทรา 74

ถนน: 

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 468 คน

ประชากรรวม: 780 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button