ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1

Share Button

ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 85/136 หมู่ 1 ซ.รอดอนันต์ 1 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1 มีประชากรชายจำนวน 1,250 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,290 คน รวมเป็น 2,540 คน

ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 341 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 85/136 หมู่ 1 ซ.รอดอนันต์ 1

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,250 คน

ประชากรหญิง: 1,290 คน

ประชากรรวม: 2,540 คน

จำนวนครัวเรือน: 341 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button