ชุมชนซอยมิตรอนันต์

Share Button

ชุมชนซอยมิตรอนันต์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิตรอนันต์ ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยมิตรอนันต์ มีประชากรชายจำนวน 98 คน และประชากรหญิงจำนวน 207 คน รวมเป็น 305 คน

ชุมชนซอยมิตรอนันต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนซอยมิตรอนันต์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยมิตรอนันต์

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิตรอนันต์

ถนน: นครไชยศรี

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 98 คน

ประชากรหญิง: 207 คน

ประชากรรวม: 305 คน

จำนวนครัวเรือน: 91 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button