ชุมชนซอยมั่นสิน

Share Button

ชุมชนซอยมั่นสิน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ พระราม 6 ซอย 18,20,22,24 ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยมั่นสิน มีประชากรชายจำนวน 208 คน และประชากรหญิงจำนวน 272 คน รวมเป็น 480 คน

ชุมชนซอยมั่นสิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนซอยมั่นสิน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยมั่นสิน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: พระราม 6 ซอย 18,20,22,24

ถนน: พระราม 6

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 208 คน

ประชากรหญิง: 272 คน

ประชากรรวม: 480 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button