ชุมชนซอยภักดี

Share

ชุมชนซอยภักดี ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 32 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยภักดี มีประชากรชายจำนวน 278 คน และประชากรหญิงจำนวน 237 คน รวมเป็น 515 คน

ชุมชนซอยภักดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนซอยภักดี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยภักดี

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 32

ถนน: กำแพงเพชร 2

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 278 คน

ประชากรหญิง: 237 คน

ประชากรรวม: 515 คน

จำนวนครัวเรือน: 129 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share