ชุมชนซอยพึ่งธรรม

Share Button

ชุมชนซอยพึ่งธรรม ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.เพชรเกษม 45 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยพึ่งธรรม มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 101 คน รวมเป็น 205 คน

ชุมชนซอยพึ่งธรรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนซอยพึ่งธรรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพึ่งธรรม

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.เพชรเกษม 45

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 101 คน

ประชากรรวม: 205 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button