ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2

Share Button

ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พิพัฒน์ 2 ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 มีประชากรชายจำนวน 458 คน และประชากรหญิงจำนวน 479 คน รวมเป็น 937 คน

ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 378 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 152 หลัง ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พิพัฒน์ 2

ถนน: คอนแวนต์

แขวง: สีลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 458 คน

ประชากรหญิง: 479 คน

ประชากรรวม: 937 คน

จำนวนครัวเรือน: 378 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 152 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button