ชุมชนซอยพัชราภา

Share Button

ชุมชนซอยพัชราภา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยพัชราภา มีประชากรชายจำนวน 140 คน และประชากรหญิงจำนวน 153 คน รวมเป็น 293 คน

ชุมชนซอยพัชราภา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนซอยพัชราภา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพัชราภา

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 140 คน

ประชากรหญิง: 153 คน

ประชากรรวม: 293 คน

จำนวนครัวเรือน: 107 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button