ชุมชนซอยพระเจน

Share

ชุมชนซอยพระเจน ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พระเจน ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยพระเจน มีประชากรชายจำนวน 2,982 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,003 คน รวมเป็น 5,985 คน

ชุมชนซอยพระเจน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 470 หลัง ชุมชนซอยพระเจน มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพระเจน

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พระเจน

ถนน: วิทยุ

แขวง: ลุมพินี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 2,982 คน

ประชากรหญิง: 3,003 คน

ประชากรรวม: 5,985 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 470 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share