ชุมชนซอยพระนคเรศ

Share Button

ชุมชนซอยพระนคเรศ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พระนคเรศ ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยพระนคเรศ มีประชากรชายจำนวน 436 คน และประชากรหญิงจำนวน 496 คน รวมเป็น 932 คน

ชุมชนซอยพระนคเรศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 397 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 235 หลัง ชุมชนซอยพระนคเรศ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยพระนคเรศ

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พระนคเรศ

ถนน: พระราม 4

แขวง: มหาพฤฒาราม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 436 คน

ประชากรหญิง: 496 คน

ประชากรรวม: 932 คน

จำนวนครัวเรือน: 397 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 235 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button