ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม

Share Button

ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน คู้บอน แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม มีประชากรชายจำนวน 238 คน และประชากรหญิงจำนวน 262 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม

เขต: คันนายาว

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: คู้บอน

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 238 คน

ประชากรหญิง: 262 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button