ชุมชนซอยผาสุข

Share Button

ชุมชนซอยผาสุข ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาสงเคราะห์ 28 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยผาสุข มีประชากรชายจำนวน 224 คน และประชากรหญิงจำนวน 245 คน รวมเป็น 469 คน

ชุมชนซอยผาสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนซอยผาสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยผาสุข

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาสงเคราะห์ 28

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 224 คน

ประชากรหญิง: 245 คน

ประชากรรวม: 469 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button