ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์

Share Button

ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถนน – แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 135 คน และประชากรหญิงจำนวน 165 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 2

ถนน: –

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 135 คน

ประชากรหญิง: 165 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button