ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11

Share Button

ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยประดิพัทธ์ 11 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11 มีประชากรชายจำนวน 97 คน และประชากรหญิงจำนวน 108 คน รวมเป็น 205 คน

ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยประดิพัทธ์ 11

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยประดิพัทธ์ 11

ถนน: ประดิพัทธ์

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 97 คน

ประชากรหญิง: 108 คน

ประชากรรวม: 205 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button