ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ

Share Button

ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บ้านช่างหล่อ ถนน พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ มีประชากรชายจำนวน 100 คน และประชากรหญิงจำนวน 115 คน รวมเป็น 215 คน

ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บ้านช่างหล่อ

ถนน: พรานนก

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 100 คน

ประชากรหญิง: 115 คน

ประชากรรวม: 215 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button