ชุมชนซอยน้ำใส

Share Button

ชุมชนซอยน้ำใส ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 59 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยน้ำใส มีประชากรชายจำนวน 428 คน และประชากรหญิงจำนวน 432 คน รวมเป็น 860 คน

ชุมชนซอยน้ำใส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 230 หลัง ชุมชนซอยน้ำใส มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยน้ำใส

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 59

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 428 คน

ประชากรหญิง: 432 คน

ประชากรรวม: 860 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 230 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button