ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6

Share Button

ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยนาทอง ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6 มีประชากรชายจำนวน 335 คน และประชากรหญิงจำนวน 356 คน รวมเป็น 691 คน

ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 121 หลัง ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยนาทอง แยก 1-6

เขต: ดินแดง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยนาทอง

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 335 คน

ประชากรหญิง: 356 คน

ประชากรรวม: 691 คน

จำนวนครัวเรือน: 129 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 121 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button