ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1 – 2

Share Button

ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1 – 2 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1 – 2 มีประชากรชายจำนวน 451 คน และประชากรหญิงจำนวน 463 คน รวมเป็น 914 คน

ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1 – 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 192 หลัง ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1 – 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1 – 2

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: นาคนิวาส

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 451 คน

ประชากรหญิง: 463 คน

ประชากรรวม: 914 คน

จำนวนครัวเรือน: 219 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 192 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button