ชุมชนซอยธรรมนูญ

Share Button

ชุมชนซอยธรรมนูญ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ธรรมนูญ 1 ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยธรรมนูญ มีประชากรชายจำนวน 95 คน และประชากรหญิงจำนวน 109 คน รวมเป็น 204 คน

ชุมชนซอยธรรมนูญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนซอยธรรมนูญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยธรรมนูญ

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ธรรมนูญ 1

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 95 คน

ประชากรหญิง: 109 คน

ประชากรรวม: 204 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button