ชุมชนซอยทหารอากาศ 52

Share Button

ชุมชนซอยทหารอากาศ 52 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.ทหารอากาศ ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยทหารอากาศ 52 มีประชากรชายจำนวน 121 คน และประชากรหญิงจำนวน 88 คน รวมเป็น 209 คน

ชุมชนซอยทหารอากาศ 52 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนซอยทหารอากาศ 52 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยทหารอากาศ 52

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.ทหารอากาศ

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 121 คน

ประชากรหญิง: 88 คน

ประชากรรวม: 209 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button