ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10

Share

ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอย 53 ถนน วุฒากาศ แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10 มีประชากรชายจำนวน 180 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอย 53

ถนน: วุฒากาศ

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 180 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share