ชุมชนซอยจิตต์ภักดี

Share Button

ชุมชนซอยจิตต์ภักดี ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยจิตต์ภักดี มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 463 คน รวมเป็น 900 คน

ชุมชนซอยจิตต์ภักดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนซอยจิตต์ภักดี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยจิตต์ภักดี

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 463 คน

ประชากรรวม: 900 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button