ชุมชนซอยจำเริญ

Share

ชุมชนซอยจำเริญ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 34 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยจำเริญ มีประชากรชายจำนวน 249 คน และประชากรหญิงจำนวน 324 คน รวมเป็น 573 คน

ชุมชนซอยจำเริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนซอยจำเริญ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยจำเริญ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 34

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 249 คน

ประชากรหญิง: 324 คน

ประชากรรวม: 573 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share