ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์

Share Button

ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จอมสมบูรณ์ ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ มีประชากรชายจำนวน 563 คน และประชากรหญิงจำนวน 427 คน รวมเป็น 990 คน

ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 303 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 141 หลัง ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จอมสมบูรณ์

ถนน: พระราม 4

แขวง: มหาพฤฒาราม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 563 คน

ประชากรหญิง: 427 คน

ประชากรรวม: 990 คน

จำนวนครัวเรือน: 303 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 141 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button