ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9

Share Button

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 9 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 มีประชากรชายจำนวน 112 คน และประชากรหญิงจำนวน 139 คน รวมเป็น 251 คน

ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 9

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 112 คน

ประชากรหญิง: 139 คน

ประชากรรวม: 251 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button