ชุมชนซอยกุนนที

Share

ชุมชนซอยกุนนที ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กุนนที ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยกุนนที มีประชากรชายจำนวน 235 คน และประชากรหญิงจำนวน 256 คน รวมเป็น 491 คน

ชุมชนซอยกุนนที มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 112 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนซอยกุนนที มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยกุนนที

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กุนนที

ถนน: รัชดาภิเษก

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 235 คน

ประชากรหญิง: 256 คน

ประชากรรวม: 491 คน

จำนวนครัวเรือน: 112 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share