ชุมชนซอยกำนันแม้น 3

Share Button

ชุมชนซอยกำนันแม้น 3 ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยกำนันแม้น 3 มีประชากรชายจำนวน 935 คน และประชากรหญิงจำนวน 977 คน รวมเป็น 1,912 คน

ชุมชนซอยกำนันแม้น 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 315 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 315 หลัง ชุมชนซอยกำนันแม้น 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยกำนันแม้น 3

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 935 คน

ประชากรหญิง: 977 คน

ประชากรรวม: 1,912 คน

จำนวนครัวเรือน: 315 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 315 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button