ชุมชนซอยกำนันวิจิตร

Share Button

ชุมชนซอยกำนันวิจิตร ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม112 ถนน – แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยกำนันวิจิตร มีประชากรชายจำนวน 840 คน และประชากรหญิงจำนวน 910 คน รวมเป็น 1,750 คน

ชุมชนซอยกำนันวิจิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนซอยกำนันวิจิตร มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยกำนันวิจิตร

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม112

ถนน: –

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 840 คน

ประชากรหญิง: 910 คน

ประชากรรวม: 1,750 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button