ชุมชนชูสุวรรณ

Share Button

ชุมชนชูสุวรรณ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.ชูสุวรรณ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนชูสุวรรณ มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 240 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนชูสุวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนชูสุวรรณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชูสุวรรณ

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.ชูสุวรรณ

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 240 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button