ชุมชนชินศรี 91

Share Button

ชุมชนชินศรี 91 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 91,91/1,93 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนชินศรี 91 มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 267 คน รวมเป็น 579 คน

ชุมชนชินศรี 91 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนชินศรี 91 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชินศรี 91

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 91,91/1,93

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 267 คน

ประชากรรวม: 579 คน

จำนวนครัวเรือน: 174 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button