ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เลิศพัฒนาใต้ ถนน จอมทอง แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 333 คน และประชากรหญิงจำนวน 342 คน รวมเป็น 675 คน

ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 185 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 129 หลัง ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์

เขต: จอมทอง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เลิศพัฒนาใต้

ถนน: จอมทอง

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 333 คน

ประชากรหญิง: 342 คน

ประชากรรวม: 675 คน

จำนวนครัวเรือน: 185 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 129 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button