ชุมชนชาววัดราชา

Share Button

ชุมชนชาววัดราชา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สามเสน 9 ถนน สามเสน แขวง วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนชาววัดราชา มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 245 คน รวมเป็น 459 คน

ชุมชนชาววัดราชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนชาววัดราชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาววัดราชา

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สามเสน 9

ถนน: สามเสน

แขวง: วชิรพยาบาล

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 245 คน

ประชากรรวม: 459 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button