ชุมชนชาวลาดตระเวน

Share

ชุมชนชาวลาดตระเวน ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนชาวลาดตระเวน มีประชากรชายจำนวน 191 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 353 คน

ชุมชนชาวลาดตระเวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนชาวลาดตระเวน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาวลาดตระเวน

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 191 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 353 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share