ชุมชนชาวประชาท่าดินแดง

Share Button

ชุมชนชาวประชาท่าดินแดง ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ท่าดินแดง 8,10 ถนน ท่าดินแดง แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนชาวประชาท่าดินแดง มีประชากรชายจำนวน 389 คน และประชากรหญิงจำนวน 475 คน รวมเป็น 864 คน

ชุมชนชาวประชาท่าดินแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 183 หลัง ชุมชนชาวประชาท่าดินแดง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาวประชาท่าดินแดง

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ท่าดินแดง 8,10

ถนน: ท่าดินแดง

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 389 คน

ประชากรหญิง: 475 คน

ประชากรรวม: 864 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 183 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button