ชุมชนชาวบางกระบือ 14

Share Button

ชุมชนชาวบางกระบือ 14 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.องครักษ์ ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนชาวบางกระบือ 14 มีประชากรชายจำนวน 272 คน และประชากรหญิงจำนวน 344 คน รวมเป็น 616 คน

ชุมชนชาวบางกระบือ 14 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 308 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 185 หลัง ชุมชนชาวบางกระบือ 14 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาวบางกระบือ 14

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.องครักษ์

ถนน: สามเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 272 คน

ประชากรหญิง: 344 คน

ประชากรรวม: 616 คน

จำนวนครัวเรือน: 308 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 185 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button