ชุมชนชาวชูชีพ

Share Button

ชุมชนชาวชูชีพ ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตลาดแสงกาญจนวนิช ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนชาวชูชีพ มีประชากรชายจำนวน 473 คน และประชากรหญิงจำนวน 508 คน รวมเป็น 981 คน

ชุมชนชาวชูชีพ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 198 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนชาวชูชีพ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชาวชูชีพ

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตลาดแสงกาญจนวนิช

ถนน: พระราม 1

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 473 คน

ประชากรหญิง: 508 คน

ประชากรรวม: 981 คน

จำนวนครัวเรือน: 198 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button