ชุมชนชายแดน

Share Button

ชุมชนชายแดน ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.เพชรเกษม 110 ถนน เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนชายแดน มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 550 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนชายแดน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนชายแดน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชายแดน

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.เพชรเกษม 110

ถนน: เพชรเกษม 110

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 550 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button