ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน

Share

ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน มีประชากรชายจำนวน 92 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 208 คน

ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชายทะเล-บางขุนเทียน

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 92 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 208 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share