ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2

Share

ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 34 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 มีประชากรชายจำนวน 3,285 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,290 คน รวมเป็น 7,575 คน

ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,910 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,471 หลัง ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2

เขต: จตุจักร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 34

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 3,285 คน

ประชากรหญิง: 4,290 คน

ประชากรรวม: 7,575 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,910 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,471 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share