ชุมชนชายคลองบางบัว

Share Button

ชุมชนชายคลองบางบัว ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.วิภาวดี 30 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนชายคลองบางบัว มีประชากรชายจำนวน 902 คน และประชากรหญิงจำนวน 696 คน รวมเป็น 1,598 คน

ชุมชนชายคลองบางบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 392 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 275 หลัง ชุมชนชายคลองบางบัว มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชายคลองบางบัว

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.วิภาวดี 30

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 902 คน

ประชากรหญิง: 696 คน

ประชากรรวม: 1,598 คน

จำนวนครัวเรือน: 392 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 275 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button