ชุมชนชอุ่ม 2

Share Button

ชุมชนชอุ่ม 2 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.ชอุ่ม 2 ถนน – แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนชอุ่ม 2 มีประชากรชายจำนวน 392 คน และประชากรหญิงจำนวน 408 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนชอุ่ม 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนชอุ่ม 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชอุ่ม 2

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.ชอุ่ม 2

ถนน: –

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 392 คน

ประชากรหญิง: 408 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button