ชุมชนชอยประชาร่วมใจ

Share Button

ชุมชนชอยประชาร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 25 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนชอยประชาร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 2,453 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,547 คน รวมเป็น 5,000 คน

ชุมชนชอยประชาร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนชอยประชาร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชอยประชาร่วมใจ

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 25

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,453 คน

ประชากรหญิง: 2,547 คน

ประชากรรวม: 5,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button