ชุมชนชวนชื่น

Share Button

ชุมชนชวนชื่น ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน – แขวง บางขุนนนท์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนชวนชื่น มีประชากรชายจำนวน 302 คน และประชากรหญิงจำนวน 498 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนชวนชื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนชวนชื่น มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชวนชื่น

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: –

แขวง: บางขุนนนท์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 302 คน

ประชากรหญิง: 498 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button