ชุมชนชมรมหมู่บ้านพหลโยธิน 48

Share Button

ชุมชนชมรมหมู่บ้านพหลโยธิน 48 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 48 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนชมรมหมู่บ้านพหลโยธิน 48 มีประชากรชายจำนวน 535 คน และประชากรหญิงจำนวน 564 คน รวมเป็น 1,099 คน

ชุมชนชมรมหมู่บ้านพหลโยธิน 48 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 173 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 161 หลัง ชุมชนชมรมหมู่บ้านพหลโยธิน 48 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนชมรมหมู่บ้านพหลโยธิน 48

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 48

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 535 คน

ประชากรหญิง: 564 คน

ประชากรรวม: 1,099 คน

จำนวนครัวเรือน: 173 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 161 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button