ชุมชนฉิมพลี

Share Button

ชุมชนฉิมพลี ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนฉิมพลี มีประชากรชายจำนวน 870 คน และประชากรหญิงจำนวน 189 คน รวมเป็น 1,059 คน

ชุมชนฉิมพลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 207 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 189 หลัง ชุมชนฉิมพลี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฉิมพลี

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 870 คน

ประชากรหญิง: 189 คน

ประชากรรวม: 1,059 คน

จำนวนครัวเรือน: 207 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 189 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button